Trang chủ
 

Bộ Nông nghiệp tại Davos 2017: Nhanh chóng triển khai mô hình bảo hiểm cho 10 ngành hàng nông lâm thủy sản

Ngày 18/11/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Nguyễn Xuân Cường đã có những hoạt động quan trọng tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2017.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Tái cơ cấu ngành

Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện hội nhập, do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức ngày 03/01/2017.

Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

03/11/2016

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

01/11/2016

Quyết định 49/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất

31/10/2016

Quyết định 47/2016/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

 

Xem tiếp


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khác