TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7/2018

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

31/07/2018

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư

25/07/2018

Quyết định 911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

23/07/2018

Công văn 933/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

18/07/2018

Chỉ thị 21/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

16/07/2018

Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

16/07/2018

Quyết định 869/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu

13/07/2018

Chỉ thị 20 /CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

12/07/2018

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

06/07/2018

Quyết định 826/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Doanh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chính phủ

31/07/2018

Nghị quyết100/NQ-CPvề việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

26/07/2018

Nghị quyết 96/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình

06/07/2018

Nghị quyết 89/NQ-CP về việc gia nhập Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

05/07/2018

Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

30/06/2018

Nghi dinh số 97/2018/ND-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

30/06/2018

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

25/06/2018

Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Văn phòng Chính phủ

31/07/2018

Thông báo số 268/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

27/07/2018

Thông báo 263/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp

19/07/2018

Thông báo 254/TB-VPCP về kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018.

16/07/2018

Công văn 6702/VPCP-CN về việc hướng dẫn mẫu biểu văn bản liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

25/06/2018

Công văn 5995/VPCP-NN về việc sử dụng biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

25/07/2018

Quyết định số 2952/QĐ-BNN-TT Về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới: Ngô đường lai Hi-Brix 53

23/07/2018

Công văn 5570/BNN-PC Triển khai thực hiện nhiệm vụ CP, TTg về rà soát cắt giảm mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

23/07/2018

Quyết định 2926/QĐ-BNN-CBTTNS thành lập tổ biên tập xây dựng đề án " Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu NS'

18/07/2018

Thông báo 5438/TB-BNN-VP về Ý kiến chỉ đạo của TT Lê Quốc Doanh về xử lý chất thải trong chăn nuôi

18/07/2018

Quyết định 2876/QĐ-BNN-TCCB Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ NN và PTNT.

16/07/2018

Công văn 5341/BNN-HTQT Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA hàng Quý và thông báo đầu mối liên hệ báo cáo.

16/07/2018

Công văn 5339/BNN-XD về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi.

13/07/2018

Công văn 5283/BNN-KTHT về việc xây dựng Đề án chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

12/07/2018

Quyết định 2767/QĐ-BNN-KTHT Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/07/2018

Thông báo 5277/TB-BNN-VP Y kiến kết luận cua Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục Thủy sản

12/07/2018

Quyết định 2767/QĐ-BNN-KTHT Công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

10/07/2018

Quyết định 2713/QĐ-BNN-TCTL Ban hành Kế hoạch hành động ngà voi, sừng tê giác giai đoạn 2018 – 2020

10/7/2018

Thông báo số 5213/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

10/07/2018

Báo cáo 5200/BC-BNN-TCLN về Tình hình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020

10/07/2018

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm.

09/07/2018

Công văn 5161/BNN-TCTL về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP.

02/07/2018

Công văn 5004/BNN-QLCL về việc triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP.

28/06/2018

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Công văn 1037/TCLN-KHTC về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019.

25/06/2018

Công văn 4836/BNN-VPĐP V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2016-2018)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

26/06/2018

Công văn 4347/BKHĐT-KTĐPLT về việc hướng dẫn đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

Bộ Tài Chính

26/06/2018

Công văn 7602/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/04/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

25/06/2018

Thông tư số 56/2018/TT-BTC quy định múc thu, chế độ thu, nộp, quả lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan TW thực hiện thẩm định

Bộ Công Thương

19/07/2018

Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương

Ủy ban Dân tộc

12/07/2018

 Quyết định 420/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" năm 2018.

       

 

 

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
122,386 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG