TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 9/2018

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

01/10/2018

Quyết định 1285/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

26/09/2018

Quyết định 1255/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

24/09/2018

Quyết định 1226/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia.

19/09/2018

Quyết định 1205/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

19/09/2018

Công điện 1275/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

18/09/2018

Quyết định 1203/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

18/09/2018

Quyết định 1186/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12/09/2018

Quyết định 1143/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã.

11/09/2018

Quyết định 1138/QĐ-TTg về việc ký Thông cáo chung về "Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững" giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.

05/09/2018

Quyết định 1101/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

04/09/2018

Chỉ thị 26/CT-TTg về việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

28/08/2018

Quyết định 1072/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Chính phủ

01/10/2018

Nghị định 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

17/09/2018

Nghị định 123/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

13/09/2018

Nghị định 120/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

07/09/2018

Nghị định số 116/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

31/08/2018

Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

29/08/2018

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ.

Văn phòng Chính phủ

21/09/2018

Công văn 9128/VPCP-NN về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

07/09/2018

Thông báo 340/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Diễn đàn Phát triển Dân tộc Thiểu số năm 2018 chủ đề: "Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận Chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

04/09/2018

Thông báo 336/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Quyết định 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

29/08/2018

Thông báo 325/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị "Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu".

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

28/09/2018

Quyết định 3799/QĐ-BNN-KTHT Phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

19/09/2018

Quyết định 3669/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ của Dự án thành phần "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư.

14/09/2018

Công văn 7130/BNN-KH về việc báo cáo phục vụ rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030.

10/09/2018

Công văn 6985/BNN-KTHT về việc rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định 1776/QĐ-TTg.

10/09/2018

Công văn 6986/BNN-KTHT về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

28/08/2018

Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp Công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An 2018.

23/08/2018

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

21/09/2018

Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.

Bộ Công thương

01/10/2018

Thông tư 30/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

       

 

 

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
185,645 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG