TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 10/2020

Ngày ban hành

Nội dung

Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ

23/10/2020

Quyết định số 1638/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

22/10/2020

Quyết định số 1632/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025"

20/10/2020

Quyết định số 1619/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu"

19/10/2020

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

07/10/2020

Quyết định số 1526/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

06/10/2020

Quyết định số 1520/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045

Chính phủ

 

 

21/10/2020

Thông tư số 01/2020/TT-VPCP Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

19/10/2020

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

19/10/2020

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

10/10/2020

Nghị quyết  số 149/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020

07/10/2020

Nghị quyết số 144/NQ-CP Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử

04/10/2020

Nghị quyết số 143/NQ-CP Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

03/10/2020

Nghị quyết số 141/NQ-CP Về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

02/10/2020

Nghị quyết số 140/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

02/10/2020

Nghị định số 118/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/10/2020

Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi

21/10/2020

Quyết định số 4141/QĐ-BNN-TCLN Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

20/10/2020

Quyết định số 4115/QĐ-BNN-BVTV Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2020

Quyết định số 4122/QĐ-BNN-TCTS Về việc công bố mở cảng cá Phan Thiết

14/10/2020

Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08/10/2020

Quyết định số 3969/QĐ-BNN-KN Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021- 2023

Bộ Ngoại giao

 

25/9/2020

Thông tư số 72/2020/TT-BNG Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

Bộ Tài nguyên Môi trường

28/10/2020

Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

29/9/2020

Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT Quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
1,052,968 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG