TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11/2018

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

14/11/2018

Quyết định 1552/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

08/11/2018

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

08/11/2018

Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước.

06/11/2018

Quyết định 1489/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025.

02/11/2018

Quyết định 1478/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Tiến giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/11/2018

Quyết định 43/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

30/10/2018

Chỉ thị 30/CT-TTg về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ

29/11/2018

Nghị định 160/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

16/11/2018

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Quốc Hội

08/11/2018

Nghị quyết số 69/2018/QH14 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Văn phòng Chính phủ

23/11/2018

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

23/11/2018

Thông báo 439/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

28/11/2018

Thông báo 9211/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại HN sơ kết sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 các tỉnh phía Bắc.

27/11/2018

Công văn 9163/BNN-TCCB về việc đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW.

27/11/2018

Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

22/11/2018

Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

21/11/2018

Quyết định 4612/QĐ-BNN-CBTTNS về việc ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020.

09/11/2018

Quyết định 4425/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng thưởng Bằng khen cho IDH - Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững.

05/11/2018

Quyết định 4354/QĐ-BNN-KHCN về việc giao Cục trưởng Cục Trồng trọt nhiệm vụ cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực trồng trọt.

05/11/2018

Quyết định 4351/QĐ-BNN-TCTL về việc công bố Danh mục, phân loại và phân giao nhiệm vụ quản lý đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên.

02/11/2018

Quyết định 4325/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

01/11/2018

Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY Về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

29/10/2018

Quyết định số 4231/QĐ-BNN-TCCB Giao nhiệm vụ Quyền Cục trưởng Cục Trồng trọt cho Ông Nguyễn Như Cường

29/10/2018

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ KHCN&MT kể từ ngày 01/11/2018 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

29/10/2018

Công văn 8442/BNN-TY về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019.

01/10/2018

Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm".

Bộ Tài Chính

12/11/2018

Thông tư 42/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

07/11/2018

Quyết định 2043/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Bộ Công thương

12/11/2018

Thông tư 42/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân.

30/10/2018

Thông tư 38/2018/TT-BCT về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Y tế

13/11/2018

Quyết định 6847/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

13/11/2018

 Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

       

 

 

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
273,583 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG