TRANG CHỦ > NÔNG THÔN MỚI

Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện “Tam Nông”

(Ngày đăng tin: 16/08/2018,04:39:36)Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ CT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban KTTW và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNTN Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị ngày 2/8/2018.

 

Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7, khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân (Tam Nông) do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, dẫn đầu, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng bộ Nông nghiệp &PTNT về triển khai công tác tổng kết và lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 7 khóa X, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định về tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động của cả nước. Điều này được thể hiện rõ nét trong những kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về ‘tam nông’ mà các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực đạt được trong 10 năm qua. Dự kiến, đến năm 2020 các chỉ tiêu đạt và có khả năng đạt là: Nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp hơn 2,5 lần so với hiện nay (năm 2017 đạt khoảng 32 triệu đồng/người, tăng 3,49 lần so với năm 2008). Lao động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội (năm 2017 đã giảm còn 40,1% và đến tháng 6-2018 còn 38,6%). Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% (dự kiến sẽ đạt hơn 50%). Nâng hiệu suất sử dụng các công trình thủy lợi lên hơn 80% (năm 2017 hiệu suất phục vụ tưới đạt 78%, hiệu suất phục vụ tiêu đã đạt 90,2%).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa X) là nghị quyết chuyên đề lần đầu tiên đã đánh giá và đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Bộ Nông nghiệp &PTNT cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực: tuyên truyền vận động nhân dân và nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực, vai trò làm chủ của người dân nông thôn, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện các ban, bộ, ngành, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Cán sự Đảng bộ Nông nghiệp &PTNT tiếp tục làm rõ các mặt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, làm cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo Trung ương tổng hợp xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết trình Bộ Chính trị vào quý IV/2018.